Weintraub Images
GALLERIES: Route 66
Texas
Oklahoma
California
Illinois
New Mexico
Missouri
Kansas
Arizona
Route 66 map courtesy of Back Roads Planet